Huishoudelijk reglement Paardensportvereniging Taxandria


Let op! onder artikel 19: Aanvulling toegevoegd ivm nieuwe eb en vloed bodem

November 2022

Artikel 1.

De vereniging heeft ten doel het paard- en ponyrijden in al zijn verschijningsvormen te beoefenen, te bevorderen en te veraangenamen. Waarbij het teamverband het hoofddoel is.

Artikel 2.

Een ieder wonende binnen de grenzen van Hilvarenbeek kan lid zijn/worden van bovengenoemde vereniging.

Personen wonende buiten deze grenzen kunnen alleen lid worden van deze vereniging indien zij de goedkeuring verkrijgen van het bestuur. Deze personen hebben een proeftijd van 1 jaar.

Vanaf het moment wanneer men lid wordt tot dat er 1 jaar verstreken is kan het bestuur ten alle tijden het lidmaatschap beëindigen.

Artikel 3.

De vereniging bestaat uit gewone leden, ereleden en donateurleden

Gewone leden zijn:

1. Juniorleden, leden die in het bezit zijn van een startkaart uitgegeven door de KNHS t/m 18 jaar (t/m 31 december van het jaar waarin de 18-jarige leeftijd is bereikt).

2. Seniorleden met startkaart

3. Recreatieleden, leden zonder startkaart maar wel gebruik maken van de manege en de oefentijden bezoeken bij de recreanten.

4. Bestuursleden, commandanten, door het bestuur aangewezen instructeurs, 

hulpcommandanten.

5. Leden die op een of andere wijze dienstbaar zijn aan de vereniging. Hieronder wordt

tevens verstaan ouders van kinderen beneden 16 jaar, aangezien er vanuit gegaan wordt dat deze ouders hun kind vertegenwoordigen in de vereniging.

Ere-leden zijn zij die op grond van speciale verdiensten als zodanig door de algemene 

 vergadering voor het leven zijn benoemd. Zij zijn vrijgesteld van contributies.

Donateurleden. Deze leden hebben geen stem- of kiesrecht.

Artikel 4.

Rechten gewone leden:

a)    Alle rechten zoals opgenomen in artikel 5 van de Statuten.

b)    Deelname aan concoursen en wedstrijden, individueel en/of in clubverband, mits deze in KNHS-verband worden georganiseerd.

Artikel 5.

Plichten gewone leden: gewone leden hebben alle plichten zoals opgenomen in artikel 5 van de Statuten. Tevens geldt:

 a) Indien men niet in staat is deel te nemen aan de geplande oefen- c.q. instructie-avonden dient men de commandant tijdig, voor aanvang van de instructie op de hoogte te stellen. Indien leden privé-lessen volgen, dienen deze aangepast te worden aan de instructietijden van de vereniging.

b) Het goed onderhouden van alles wat hen door de vereniging in bruikleen is     afgestaan. Indien dit niet gebeurd kan het Bestuur hen verplichten de schade te vergoeden.

c) Leden van de vereniging zijn verplicht te allen tijde tijdens het rijden een rijcap/

veiligheidshelm te dragen.

d) Het op de aangewezen tijd verwacht deel te nemen aan clubactiviteiten.

e) Het zelf bijhouden van winst- en/of verliespunten. Ook afmelding voor

concoursen en wedstrijden dient tijdig bij de wedstrijdorganiserende vereniging

te geschieden.

f) Van elk lid wordt verwacht dat gehoor gegeven wordt aan een oproep voor

corveedienst en /of werkzaamheden voor, tijdens of na wedstrijden en/of

onderhoudswerkzaamheden. Hiertoe wordt een rooster gemaakt. Bij verhindering

mag in onderling overleg geruild worden, mits e.e.a. tijdig doorgegeven wordt aan

het Bestuur.

g) Pony/paarden verplicht laten enten tegen influenza

Artikel 6.

a) De contributie wordt jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld.

b) Elk nieuw lid betaalt entreegeld voor de manege door de stichting vastgesteld.

c) Startkaartheffing, startcoupons en inschrijfgelden komen voor eigen rekening.

d) De door de penningmeester gestuurde rekeningen dienen binnen een termijn van twee weken voldaan te worden.

e) Bij het niet nakomen van deze bepalingen kan art. 6, lid 3 van de Statuten gehanteerd worden.

Artikel 7.

a) Het bestuur bestaat bij voorkeur uit minimaal 3 leden van de afdeling paarden en minimaal 2 leden van de afdeling pony’s. Er wordt gestreefd naar een oneven aantal bestuursleden.

b) Wedstrijdsecretarissen hoeven geen plaats te vervullen in het Bestuur.

Artikel 8.

Bij het tussentijds openvallen van een plaats in het Bestuur wordt er de eerstvolgende algemene vergadering overgegaan tot het kiezen van een nieuw Bestuurslid uit en door de leden. Er wordt gestemd met gesloten briefjes en bij volstrekte meerderheid van stemmen; e.e.a. in overeenstemming met artikel 8 van de Statuten.

Artikel 9.

De leden van het Bestuur treden om de 3 jaar volgens rooster af, doch kunnen zich telkens herkiesbaar stellen met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van de Statuten. Indien secretaris en/of penningmeester aftreden, leggen zij eerst verantwoording af in een algemene ledenvergadering. Voorzitter en secretaris kunnen niet in één en dezelfde vergadering aftreden.

Artikel 10.

De voorzitter leidt de vergadering, bij afwezigheid treedt de vicevoorzitter als zodanig op.

Artikel 11.

Alle vormen van paarden- en ponysportbeoefening binnen de vereniging geschieden onder toezicht van het Bestuur van de vereniging.

Artikel 12.

Indien één der leden zich niet voldoende onderwerpt aan de regels geldend binnen de vereniging, zich aan wangedrag schuldig maakt of anderszins, kan dat lid door een beslissing van het Bestuur voor onbepaalde tijd worden geschorst of eventueel geroyeerd zonder recht op teruggave van in kas zijnde gelden. Wanbetaling kan een reden zijn voor schorsing en eventueel royement.

Artikel 13.

Bij bedanken der leden vervalt alle recht van in kas zijnde gelden of goederen.

Artikel 14.

De lessen die specifiek gericht zijn op afdelingsdressuur zijn gratis. Leden die de afdelingsdressuur beoefenen hebben voorrang bij lessen van gastinstructeurs. 

Commandanten en instructeurs worden door het Bestuur aangesteld.

Artikel 15. 

Indien een lid wenst te bedanken wordt hij/zij tot aan het eind van het lopende kalenderjaar aan zijn/haar financiële verplichtingen gehouden.

Artikel 16.

Sponsoring:

Het dragen van een sponsornaam of sponsorfirma is alleen toegestaan mits voldaan wordt aan de voorwaarden van de KNHS en aan het wedstrijdreglement. Het Bestuur bepaalt in overleg met haar leden of een sponsor acceptabel is.

Voor de vereniging geldt onderstaande additionele bepaling:

-  Wanneer de vereniging een sponsor krijgt, dient ieder lid zich te houden aan de sponsoringc.q. reclamevoering van de vereniging.

Artikel 17.

Indien artikelen uit dit reglement vatbaar zijn voor meerdere uitleg, beslist het Bestuur. Het Bestuur is verplicht een dergelijk artikel in de eerstvolgende vergadering aan het oordeel van de vergadering te onderwerpen.

Indien aan deze reglementen artikelen blijken te ontbreken en ook de Statuten van de vereniging niet voldoen, zal het Bestuur in deze voorstellen doen aan de algemene vergadering.

Artikel 18.

Slotbepalingen:           

a) In het huishoudelijk reglement kunnen slechts wijzigingen worden aangebracht bij 

besluit van de algemene vergadering (zie art.23 van de Statuten)

b) In gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het Bestuur

c) De bepalingen van het huishoudelijk reglement worden geacht ingegaan te zijn op

8 maart 2007

d) Inzage in de Statuten is altijd mogelijk bij het Bestuur

Artikel 19.

Bijgaande bijlage 2-4-5 worden geacht letterlijk hierin te zijn opgenomen voor zover deze niet eerder zijn vermeld.Aanvulling huishoudelijk reglement

Paardensportvereniging Taxandria d.d. 24-11-2022


 • Het longeren in de rijbak is alleen toegestaan wanneer de rijbak leeg is. Dus als er een tweede rijdende combinatie komt dient het longeren direct te stoppen.

 • In verband met de toepassing van de ‘eb- en vloedbodem’, en de juiste instandhouding hiervan dient paardenmest direct uit de rijbak verwijderd / opgeruimd te worden (bij voorkeur weghalen voordat men de mest uiteen rijdt).

 • In de rijbak mag niet gegraven worden i.v.m. mogelijke lekkage van de ‘eb- en vloedbodem’.

 • In de rijbak mogen geen paaltjes en/of prikkers in de bodem gestoken worden i.v.m. mogelijke lekkage van de ‘eb- en vloedbodem’.

 • Bij het veroorzaken van grote oneffenheden in het zand, bijvoorbeeld bij het springen of longeren, dienen deze hersteld te worden (er staat evt. een hark in het gangpad).

  Tevens vragen we langs deze weg aandacht voor het volgende;

 • Het zuivere zand bij de inloop van de rijbak mag terug in de rijbak worden geveegd.

  Overige zand van buiten en/of ‘vervuild’ zand mag niet in de rijbak om vermenging

  tegen te gaan, dit mag derhalve naar buiten.

 • Houd alles netjes dan heeft er iedereen plezier van.


 • Met vriendelijke groet,

 • Het Stichting bestuur.

Bijlagen uit het praktisch handboek Veilig Paardrijden

Bijlage 2

Klachtenprocedure

Op grond van artikel 5.3 van Deel 1 dient een vereniging over een klachtenprocedure te beschikken. Deze procedure kan bv. in de huisregels worden opgenomen.

Indien u klachten heeft over het naleven van de veiligheidseisen in/op onze accommodatie of over de uitvoering van het veiligheidsbeleid van onze vereniging in zijn algemeenheid dan verneemt het bestuur dat graag zo spoedig mogelijk. Op die wijze kunnen wij snel actie ondernemen.

Alle klachten behandelen wij op dezelfde wijze:

- Dien uw klacht mondeling in bij de coördinator veiligheid: mevr. Karin Krijnen, tel.

06-51406887

- Indien u met de coördinator geen overeenstemming bereikt dan kunt u uw klach

binnen twee weken schriftelijk bij het bestuur indienen. U dient de klacht duidelijk te

omschrijven met een heldere onderbouwing van uw standpunt. 

Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen!

- Binnen twee weken na ontvangst van uw klacht ontvangt u van het bestuur een

schriftelijk antwoord.

- Indien u zich niet kunt vinden in het antwoord van het  bestuur dan kunt u zich

uitsluitend schriftelijk wenden tot het Keurmerkinstituut, Postbus 45 2700 AA

Zoetermeer. Het Keurmerkinstituut zal u binnen twee weken informeren over de wijze

waarop uw klacht wordt behandeld.

Geef vragen en ideeën over veiligheidsaspecten binnen onze vereniging door aan de coördinator veiligheid. Wij kunnen dan mogelijk verbeteringen in gang zetten.

Bijlage 4.

Rijbaanregels

Net als in het verkeer gelden ook in de rijbaan van deze accommodatie regels. Ruiters/menners dienen zich aan de onderstaande rijbaanregels te houden. Desgevraagd geven de ondernemers, de medewerkers en de instructeurs u graag een toelichting.

- Bij het rijden dienen alle ruiters een goed passende veiligheidshelm met gesloten

kinband en voorzien van de CE en EN-1384 markering te dragen.

- Bij het rijden dienen alle ruiters rijlaarzen te dragen of stevige schoenen met een gladde doorlopende zool en een hak, gecombineerd met chaps.

- Bij het rijden dienen de laarzen of schoenen ruim in de stijgbeugels te zitten.

- Bij het rijden is het niet toegestaan grote, uitstekende en/of loshangende sieraden en

losse kleding te dragen.

- Het voornemen om in of uit de rijbaan te gaan moet luid worden aangekondigd.

- Op- en afstijgen, dient op de gestructureerd te geschieden.

- De combinatie die op de linkerhand rijdt heeft bij het elkaar passeren op de hoefslag

voorrang.

- De combinatie die een snelleren gang heeft en/of zijgangen rijdt heeft altijd voorrang.

- Combinaties mogen elkaar niet snijden bij het passeren. Geef de ruimte.

- Wanneer er meerdere combinaties rijden dan gaat dressuur rijden voor springen en

mennen.

- Wanneer er meer combinaties springen dan dient het springen van een hindernis te

worden aangekondigd.

- Te paard, op een ruituig en in de rijbaan mag niet worden gerookt.

Bijlage 5:

Huisregels voor ruiters, menners, medewerkers, vrijwilligers, eigenaren van

paarden en bezoekers.

Ten behoeve van de veiligheid en het paardrijdplezier van ons allen kennen wij voor onze accommodatie een aantal huisregels. Wij rekenen op uw medewerking bij de naleving van deze regels. 

Voor iedereen geldt:

- Een ieder dient zich in de accommodatie rustig te gedragen.

- Tijdens lessen en terwijl er anderszins ruiters/menners rijden dient rond en in de

nabijheid van de rijbaan rust te heersen.

- Behoudens de ruiters die aan de lessen deelnemen, mag niemand zich met de gang

van zaken in de lessen bemoeien.

- Er mag in de rijbaan, te paard en in de foyer niet worden gerookt.

- Aanwijzingen van het bestuur, de ondernemer of van medewerkers dienen door

iedereen te worden opgevolgd.

Voor iedere ruiter geldt:

Tijdens het rijden in de accommodatie is de ruiter verplicht:

1. Gebruik te maken van een goed passend en veilig zadel met ruim zittende

stijgbeugels. De stijgbeugels en de stijgbeugelriemen dienen vrij aan een scharnierende

bevestigingshaak van het zadel te hangen. De bevestigingshaak dient een hoek van

ongeveer 45 graden te hebben. Voor beoefenaren van de ruitersport geldt uitsluitend dat

de stijgbeugels een vrije ruimte van tenminste 1 cm aan beide zijden van de voet

moeten hebben.

2. Rijlaarzen of jodphurs te dragen, of stevige schoenen met een gladde doorlopende

zool met hak en gladde bovenkant in combinatie met chaps. De schoenen moeten ruim

in de stijgbeugels passen.

3. Een goed passende veiligheidshelm, met gesloten kinband en voorzien van de CE en

EN 1384-markering te dragen.

4. De rijbaanregels in acht te nemen.

5. Ruiters en menners zijn het tijdens het rijden in/op de accommodatie niet toegestaan

grote, uitstekende en/of loshangende sieraden en losse kleding te dragen.

 

Aanvulling voor menners: 

- Tijdens het rijden in de accommodatie is de menner verplicht:

1.  Gebruik te maken van:

·      een geschikt en veilig tuig;

·      een passend en veilig rijtuig dat voorzien is van:

a) goed functionerende remmen op tenminste de achteras;

b) de juiste verlichting en reflectoren e.e.a. volgens het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens;

c) een draaikrans/schamel die volledig onderdoor kan draaien ( alleen bij vierwielige rijtuigen)

2. De rijbaanregels in acht te nemen.